Båatsoe-jieleme Trollhïejmesne

Båatsoe-jieleme Trollhïejmesne lea Nöörjen åarjel-jillemes åarjelsaemien båatsoe-jieleme. Dan lea gåatome göökte fylhkine – Åarjel-Trøndelagesne jïh Møre jïh Romsdalesne, jïh tjïeltine Rennebu, Oppdal, Meldal, Midtre Gauldal, Sunndal, Surnadal jïh Rindal. Trollhïejmesne båatsoe-jieleme ektielisnie orreme dej minngemes gööktetjuetieh jaepiej jïh ennje lea daesnie. Båatsoe-jieleme Trollhïejmesne sjïere tsiehkiej mietie berkieh jïh jïjtse sjïerelaake (Trollhïejmenlaake) Trollhïejmen gaavhtan saemien båatsoe-jielemem dennie dajvesne vihtiestidh. Båatsoe-jïelemen lea guhkiem öövtiedamme båeries vuekien mietie, mohte lea seamma aejkien jieleme mij daelie aaj evtede. Daaletjen båatsoe-jieleme aaj motovrijen viehkiehvierhtieh åtna. Båatsoelaake dam fealadimmiem stuvrie. Trollhïejmen båatsoe-jielemen daelvie-ealoen leah 1 600 bovtsh, dejtie vïjhte sïjte-bielide juaka. Dah fuelhkieh Kant jïh Renander, gieh Nerskogesne årroeminie. Sïjte lea dah båatsoesaemieh gieh ektesne berkieh.